(Artikelnr: 9789086142675)

Opgravingen in Weert-Kampershoek Noord fase 2. - Bewoning uit de Vroege IJzertijd, Romeinse tijd en Volle Middeleeuwen, alsmede grafvelden uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd ZAR 55

Hiddink, H., E. de Boer

Paperback. 2,4 kg. 506 pp. Met kaartbijlage. Rijk geïllustreerd. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 55. VUhbs 2014.

Met bijdragen van:
G. Boreel, M. Groot, H. van Haaster, L. Smits.

Proefsleuvencampagne en een daarop volgend vlakdekkend onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Kampershoek Noord bij Weert. In het eerste deel van het plangebied van ca. 15 ha zijn 75 proefsleuven met een oppervlak van 0.8 ha aangelegd en is 5.2 ha opgegraven. Voorafgaand aan het onderzoek werden archeologische resten verwacht op grond van de ligging in een oud akkercomplex en vanwege de resultaten van opgravingen in de jaren 1995-1998 op een terrein 50 m ten zuiden van het plangebied. Daar zijn een urnenveld en een Romeinse rurale nederzetting aangetroffen, die beide zouden kunnen doorlopen in het nieuwe plangebied.

Inderdaad werden 68 graven (crematies en/of krnggreppels) van het urnenveld Weert-Raak (nu vindplaats 10) gevonden en kon de noordgrens worden vastgesteld. De meeste bijzettingen waren in een urn verpakt, waarbij echter moet worden opgemerkt dat veel urnen slecht geconserveerd waren. Er zijn negen kringgreppels aangetroffen. Er zijn nu 333 graven van het urnenveld Weert-Raak onderzocht en de nieuwe graven - met Schräghalsurnen en Harpstedtpotten - bevestigen het beeld dat alle bijzettingen in de Vroege IJzertijd dateren.
Een tweede grafveldje aan de noordzijde van het terrein (vindplaats 3) omvat vier crematies en één dubbele kringgreppel. Door wat verbrande scherven en 14C-dateringen kon deze vindplaats in het begin van de Midden IJzertijd worden gedateerd. Buiten de grafvelden bestaan de verdere prehistorische resten uit een aanzienlijk aantal spiekers en kuilen (ruim 80 structuren) uit de Vroege en Midden IJzertijd. Zoals bij eerdere grootschalige opgravingen in de micro-regio Weert-Nederweert, werden ook nu helaas geen huisplattegronden aangetroffen.
Huisplattegronden zijn wel opgetekend op vindplaats 9, de noordelijke rand van de eerder gedeeltelijk opgegraven nederzetting Weert-Kampershoek. Het betreft drie woonstalhuizen van het type Alphen-Ekeren, waarvan twee een respectabele lengte van 30 en 35.5 m hebben. Naast de huizen zijn een waterput en een grote gegraven depressie aangetroffen. Deze contexten hebben een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en twee ijzeren werpspiezen (pila) opgeleverd. Dit deel van de nederzetting dateert in de tweede helft van de 2de en de eerste helft van de 3de eeuw na Chr.
De middeleeuwse bewoningssporen op het terrein omvatten onder meer een erf bestaande uit een huis met een grote schuur en enkele waterputten. De gebouwtypen en het vondstmateriaal wijzen op een datering in de periode rond het begin van de 13de eeuw.
In een grote, maar ondiepe, depressie op het terrein zijn meer dan 900 (!) kleinere en grote kuilen opgetekend. Een steekproef van deze kuilen is onderzocht, onder meer door middel van palynologisch en 14C-onderzoek. Helaas is de datering van de sporen door een vrijwel geheel ontbreken van vondstmateriaal onduidelijk, hetgeen ook een functionele interpretatie moeilijk maakt. De indruk is dat het met name leemwinningskuilen uit de Middeleeuwen en later betreft.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 55,00 € 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad

Relevante producten