(Artikelnr: A28092020-014)

Het domein van de boer en de ambachtsman.

J. Dijkstra (red.).

Paperback, 690 pp.  Rijk geïllustreerd . ADC Monografie 12. 
ADC ArcheoProjecten 2012.


Onderwerp: archeologie middeleeuwen
Omschrijving: in goede staat

Met bijdragen van:
B. Beerenhout, J.A.A. Bos, J. Dijkstra, E. Esser, J. Henderson, K. van Kappel, J. de Koning,  
M.J.A. Melkert, C. Moolhuizen, C. Nooijen, B.J.H. van Os, R.G.A.M. Panhuysen, P. de Rijk,
M.J. Rijkelijkhuizen, Y. Sablerolles, G.L. Williams, F.S. Zuidhof.

ADC ArcheoProjecten heeft in 2007-2008 op het terrein van de voormalige fruitveiling een opgraving uitgevoerd naar anleiding van geplande nieuwbouw op deze locatie. 
In de vroege Middeleeuwen maakte deze zone deel uit van de handelsnederzetting Dorestad, in de tweede helft van de 9de eeuw maakte het deel uit van de villa ijk en vanaf 1300 kende het alleen nog maar een agrarisch gebruik.
Op basis van dit onderzoek moet het beeld ten aanzien van de vroegste ontwikkeling van het noordelijk deel van Dorestad worden aangepast en is de kennis vooral wat betreft de daar uitgeoefende ambachten aangevuld.
Bovendien zijn er sporen van gebouwen gevonden die verbonden kunnen worden aan een laatmiddeleeuws domein.

Het terrein van de fruitveiling is na het midden van de 7de eeuw in gebruik genomen. Er zijn uit deze periode 3 erven gevonden, georiënteerd op de Kromme Rijn, met menselijke begravingen op het erf, boerderijplattegronden, afvalkuilen en waterputten. De bewoners leiddeen een agrarisch bestaan.

Na het midden van de 8ste eeuw breidt Dorestad zich uit als gevolg van economische groei. Het noordelijke deel van het onderzoeksterrein werd als eersye opnieuw ingedeeld, na 750, het zuidelijke deel na 770. Uit de Karolingische tijd (750/775- 875) zijn 7 erven gereconstrueerd, met 8 gebouwen. Daarvan zijn er 7 bootvormig terwijl één rechte wanden heeft. Naast agrarische activiteiten werden er ook ambachten uitgeoefend. Minstens één erf was ook de werkplaats van een kralenmaker. Hier werd ook messing geproduceerd. Dit is vermoedelijk de oudste vondst van messingproductie in Noordwest Europa uit deze periode.
De belangrijkste handelsgoederen die archeologisch traceerbaar zijn blijken aardewerk, glas, wijn en maalstenen te zijn die deels verder vervoerd werden naar Engeland en Scandinavië.

Tussen 875 en 1050 neemt de bevolkingsdichtheid af. Het terrein was nog wel in gebruik maar er lag slechts 1 erf.

In de periode 1050-1300 hebben er 3 erven gelegen. Één ervan moet een bijzondere status hebben gehad. Het is niet uitgesloten dat er een (woon)toren heeft gestaan. Het terrein behoorde tot de abdij van Deutz of aan de proost van Oudmunster (Utrecht). Domeinen leverden vooral agrarische producten. Deze werden dan in de toren opgeslagen. De toren diende ook als verblijfplaats van de heer wanneer die op bezoek kwam.
Diverse vondsten onderstrepen de aanwezigheid van hooggeplaatsten op dit terrein.

Uiterlijk 1300 stopt hier de bewoning.Tot in de 20 ste eeuw is het veilingterrein in gebruik al akkerland.
  
Het terrein is in gebruik genomen na het midden van de 7de eeuw. Er konden 3 erven worden onderscheiden, georiënteerd op de Kromme Rijn, met eigen begraafplaatsen. Op 2 erven is een boerderijplattegrond gevonden.
Na het midden van de 8ste eeuw werd de handelsnederzetting Dorestad uitgebreid als gevolg van economische groei. Daarom werd het terrein opnieuw ingedeeld, het noordelijke deel het eerst (na 750). Bij het meest zuidelijke erf was dat na 770.
In de Karolingische tijd (750/775- 875) waren er 7 erven, met in totaal 8 gebouwplattegronden, 7 bootvormige (woon-stalboerderijen)en één met rechte wanden.
Naast agrarische activiteiten werden op de erven ook ambachten uitgeoefend. Minstens één erf diende ook als werkplaats voor een kralenmaker. Op ditzelfde erf werd ook messing geproduceerd. Het is vermoedelijk de oudste vondst van messingproductie  in Noordwest Europa uit deze periode.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 99,50 € 40,00

Voorraad