Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. 
Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. NAR 061 

E. Ball en R. Jansen (red) 

Hardcover, 808 pp. 2 dln. Geïllustreerd RCE  2018 

Een synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014.

Deze publicatie maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit met name gravend onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren.

Deel 1 bevat hoofdstuk 1 t/m 7. Hierin komt de inventarisatie van de rapporten aan bod, de verkenning van het landschap in relatie tot de bewoningsmogelijkheden, de vegetatieontwikkeling van het midden-neolithicum tot de nieuwe tijd en worden de nieuwe gegevens bijeengebracht en geëvalueerd over de late prehistorie en de Romeinse tijd.  Deel2  bevat hoofdstuk 8 t/m 10. Hierin worden de nieuwe gegevens geëvalueerd over de middeleeuwen. Vervolgens wordt een lange-termijn beeld geschetst voor een periode van drie millennia, van 1500 v.Chr. tot 1500 n.Chr.

Bewoningsdynamiek

Uit de synthese wordt geconcludeerd dat in de onderzochte periode niet zonder meer sprake is van zwervende erven. In vrijwel alle perioden bestaan geclusterde erven en vaste bewoning. Het bewoningspatroon dat bekend is uit de ijzertijd loopt grotendeels in de vroeg-Romeinse tijd door. In de middeleeuwen hebben woonplaatsen op het platteland eeuwenlang op dezelfde plaats gelegen. Een belangrijke conclusie is ook dat landschappelijke factoren een veel minder evidente rol hebben gespeeld in  locatiekeuze en bewoningsdynamiek dan eerder gedacht.

Deel 2 Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 

Voor wie

Dit tweedelige rapport is bedoeld voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie. 

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 61
Titel: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant : synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk
Redactie: E.A.G. Ball & R. Jansen
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), R. Berkvens (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), H. van Haaster (BIAX consult), A. Huijbers (BAAC), P. Kimenai (BAAC), R. Jansen (gemeente Oss), Th. de Jong (gemeente Eindhoven), L.A. Tebbens (BAAC)
ISBN/EAN: 978-90-5799-295-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 69,95

Voorraad