(Artikelnr: ISSN 18751067-3940)

Steentijdvindplaatsen en nieuwetijdse waterwerken in Kampen. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en de daarop volgende doorstart naar een archeologische opgraving of behoud in situ van een twintigtal vindplaatsen in het Reevediep, gemeente Kampen. ADC rapport 3940 

R.C.A. Geerts en A. Müller (red) 

Paperback, 356 pp. Geiïllustreerd. ADC ArcheoProjecten 2019 

Het plangebied van 265 ha groot is gelegen in het buitengebied van Kampen was voor aanvang het onderzoek in gebruik als akker- en grasland. 
Er zijn gebruikssporen aangetroffen uit het Mesolithicum (op vijf vindplssten met kuilhaarden met een strooïng van vuursteen en verbrande hazelnnotdop), de Volle - en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
De grootste kenniswinst is behaald met het onderzoek naar de Mesolithische vindplaats 9 dieapart is gerapporteerd. 
Het zijn vooral decomplextypen die ons veel kunnen leren over de landinrichting in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd enkunnen een belangrijke bijdrage leveren voor interdisciplinair onderzoek. De gevonden palenrijen, duiker en dijken kunnen belangrijke bronnen vormen voor gecombineerd historisch geografisch en geschiedkundige studies over de relatie tussen het buitengebied en de stad Kampen in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 57,50
Aantal: Bestellen

Voorraad