Een Romeinse en een middeleeuwse vindplaats te Nieuw Stappegoor (Tilburg) 
BAAC rapport A-14.0250 

Kooi, M. 

Paperback. 236 pp. Geïllustreerd. BAAC 2018 

Verslag van het proefsleuven onderzoek en opgraving in 2014-2015.
De eerste sporen van menselijke activiteiten stammen uit het Mesolithicum en Neolothicum. Vanaf de Midden Bronstijd is er in de omgeving van het plangebied bewoning geweest. de eerste eenduidige bewoningssporen in het opgravingsterrein dateren uit de Late IJzertijd. Wel is er aardewerk uit de Vroege - en Midden IJzertijd aangetroffen. 
Uit de Late IJzertijd - Vroeg Romeinse Tijd zijn de grondsporen van minimaal tien hoofdgebouwen, dertien bijgebouwen, een waterput en enkele (water)kuilen aangetroffen. In maar drie van de tien huizen is gedraaid aardewerk gevonden. De bewoning zal dan ook tussen 100 BC en 100 AD hebben plaatsgevonden.
Uit de Vroege Middeleeuwen dateert een cluster (1) met aardewerkvondsten. In de Volle Middeleeuwen is er in dit gebied opnieuw bewoning geweest. In cluster 2 werden scherven uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen die waarschijnlijk bij de grondsporen uit deze periode behoren. Cluster 3 dateert uit de Late Middeleeuwen. Tenslotte zijn er nog schervengevonden uit de 15de/16de eeuw.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50

Voorraad