(Artikelnr: ISSN 1873829x-67)

Sporen vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen Noord. Archeologische Berichten Nijmegen rapport 67

A. Daniël (red)

Paperback, 236 pp. 4 bijlagen, cd Rom Nijmegen 2018

Het in dit rapport behandelde onderzoek, dat overwegend bestond uit de aanleg van proefsleuven, speelde zich af op de locatie ’t Klumke in Nijmegen-Noord. Dit terrein herbergt enkele bijzondere vindplaatsen die zich in de tijd uitstrekken over de periode van ca. 3700 voor Chr. tot ongeveer 700 na Chr. De oudste vindplaats bestaat uit een mogelijk seizoensgebonden nederzetting van de Hazendonkgroep. De bewoners hiervan kunnen als de vroegste boeren uit het oostelijke deel van de Betuwe worden aangemerkt. Opmerkelijk is de vondst van twee botten van wild paard, omdat deze dieren na de laatste ijstijd in heel Europa nog zelden voorkomen.
Een kleinschalige zeefcampagne op het terrein leverde een groot aantal vuurstenen voorwerpen op uit de periode 3400–2650/2550 voor Chr. Ze vormen mogelijk de weerslag van een vuursteenbewerkingsplaats. Opmerkelijk is het aandeel van transversale pijlspitsen in het vondstcomplex.
Ook gedurende de latere fasen van de prehistorie is het terrein gebruikt, getuige onder meer een crematiegraf dat niet nauwkeurige kan worden gedateerd dan laat-neolithicum tot en met midden-bronstijd. Aanwijzingen voor bewoning op het terrein in de late bronstijd bestaan uit een concentratie paalsporen en kuilen en een greppel met daarin dicht op elkaar gestelde staken, waarvan de functie voorlopig een vraagteken blijft.
Met het onderzoek is tevens een inheems grafveld uit de midden-Romeinse tijd in kaart gebracht dat zich over een groot deel van het terrein uitstrekt. Tijdens het veldwerk zijn twaalf crematiegraven en diverse randstructuren blootgelegd die onderdeel vormen van een veel groter geheel.
In het noordelijke deel van het gebied is een al bekende nederzetting uit de Mero­vingische periode nader onderzocht. Vindplaatsen uit deze periode zijn in het oostelijke rivierengebied zeldzaam, maar het iets zuidelijker gelegen Lent lijkt hierop een uitzondering te vormen.
Uit de jongste perioden zijn vooral perceleringssloten aangetroffen en een deel van de 17e-eeuwse trekvaart de Grift. De resten uit de Tweede Wereldoorlog die op het terrein zijn gevonden, nemen een prominente plaats in. Gedurende de operatie Market Garden lag het terrein midden in de frontlinie.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,50

Voorraad