(Artikelnr: ISSN 1873829x 68)

De Lentse Lus archeologisch ontrafeld. Bewoningssporen uit de Middeleeuwen en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Archeologische Berichten Nijmegen 68

S. Brussé en C.W. Koot (red)

Paperback, 238 pp.2018.
 
Bij station Lent ligt de fietstunnel die onder de Prins Mauritssingel voert. Ten tijde van de civieltechnische werkzaamheden voor de herinrichting van dit kruispunt met de Laauwickstraat en de aanleg van de fietstunnel stond deze locatie te boek als de Lentse Lus. Deze naam refereert aan het huidige kruispunt en verkeerstromen, maar typeert tevens wat deze locatie tijden lang is geweest; namelijk een kruispunt van wegen. Lang geleden, in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling stroomde hier een voorganger van de Waal. Ten oosten van dit water woonden zo rond 800 voor Christus mensen. Niet dat van hen veel is teruggevonden bij dit archeologisch onderzoek, maar de aanwezigheid van een crematiegraf uit die jaren toont overduidelijk aan dat hier mensen woonden tijdens de late bronstijd.
Zo rond het begin van de jaartelling verlegde de Waal zijn bedding naar min of meer de huidige situering en werd de oude loop een restgeul. Naarmate die restgeul verlandde en de kans op overstromingen verminderde, breidden mensen hun bewoningsareaal vanuit de historische Lentse dorpskern steeds meer westwaarts uit naar die restgeul. In de 7e/8e eeuw hadden ze landbouwgrond op de Lentse Lus. Enkele sloten of greppels zijn daarvoor indicatief. Waarschijnlijk eerst als wei- en hooilanden, maar in de 9e eeuw maakte dit plaats voor akkerland date regelmatig met huishoudelijk afval werd bemest. In de loop van de 10e eeuw vestigden mensen zich hier ook daadwerkelijk, langs de voorganger van de Laauwikstraat. De restgeul zal toen al verland zijn, maar de oude loop hiervan bood een tracé voor een weg die noordwaarts voerde. De bewoners uit de 10e t/m 14e eeuw vestigden zich rond dit kruispunt. De plattegronden van hun huizen zijn niet opgegraven, maar wel hun achtererven met waterputten, drenkkuilen, roedenbergen en zelfs een rosmolen. Dankzij deze structuren en de vondsten daaruit blijkt dat deze bewoners zijn te kenschetsen als een boerengemeenschap die grotendeels voorzag in hun eigen voedsel. In de 15e en 16e eeuw besteedden de bewoners van Lent meer en meer tijd aan andere werkzaamheden. De agrarische economie bleef de belangrijkste pijler in hun bestaan, maar de handel in de opbrengsten van hun noeste arbeid alsmede werkzaamheden ten behoeve van die handel zelf bood Lentenaren ook kans op ander werk. Met als gevolg dat de materiële welvaart toenam. In het begin van de 17e eeuw werd het belang van die handel en doorvoer van voedsel en goederen nog eens onderstreept met de aanleg van het kanaal de Grift.
Het bedrijvige middeleeuwse Lent trok mensen aan. Een bijzondere vondst is de 13e eeuwse naamzegelstempel van Gerlach uit Diedem (Didam). Het is bovendien een wapenzegel, zodat Gerlach adellijk bloed door de aderen had stromen. Dit was zeer persoonlijk bezit en het is daarom zeer aannemelijk dat Gerlach zelf deze stempel heeft verloren. Het is natuurlijk makkelijk om af te vragen wat Gerlachus had te zoeken in Lent, maar het antwoord hierop blijft ongewis. Het zal in ieder geval niet zijn stempel zijn geweest, die hebben wij teruggevonden.
Gelegen op de noordelijke over van de Waal, tegenover de stad Nijmegen nam Lent niet alleen infrastructureel een belangrijke positie in, daarmee was het militair-strategisch ook een plaats van betekenis. Dit belang blijkt uit de nabije aanwezigheid van het middeleeuwse kasteel Lent, dat tegen het einde van de 16e eeuw plaats moest maken voor schans Knodsenburg. Tijdens gevechten rondom Knodsenburg, in 1585, 1591 en 1672, strekte het strijdtoneel zich uit tot de Lentse Lus. Tientallen loden kogels verschoten met pistolen, karabijnen en vooral musketten zijn hiervan het resultaat. Eeuwen later, in september 1944 lag de Lentse Lus wederom in de frontlinie. Ook hiervan zijn archeologische getuigenissen aanwezig op de Lentse Lus.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50

Voorraad