Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5. Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 62 

C. Koot en E. Heirbaut 

Paperback, 2 dln. 1102 pp, 2017. 

Geschiedschrijver Willem van Berchen heeft in 1473 een Gelderse kroniek geschreven waarin hij vermeldt dat Eduard, zoon van Hertog Reinald II van Gelre, onder meer de burcht van Lent heeft verwoest in 1355. Dat was de burcht van Diederik van Lent. Veel meer is niet meer bekend over die burcht, zelfs de plek waar die zou hebben gestaan is onbekend. Zo zien we maar weer eens dat de historische overlevering niet alles voor vergetelheid heeft behoed.
In de zomer van 2012 legden archeologen van de gemeente Nijmegen de resten bloot van 18e- en 19e-eeuwse lintbebouwing langs het kanaal de Grift ter plaatse van de hedendaagse Griftdijk Zuid. De reden voor dit onderzoek was het verleggen van de Waaldijk richting Lent en het uitgraven van de Spiegelwaal, om te zorgen dat de benedenstad van Nijmegen minder kwetsbaar zou zijn voor hoge waterstanden in de Waal. Tijdens dit onderzoek stuitten de archeologen onverwachts op zware natuurstenen funderingen van een laat-middeleeuws bouwwerk. Toen bleek dat dit bouwwerk was omgeven door een gracht, werd al snel duidelijk dat deze archeologische grondsporen de restanten waren van kasteel Lent. Het archeologisch onderzoek heeft de geschiedenis van kasteel Lent aanzienlijk verrijkt. Zo voert de ontstaansgeschiedenis ons terug naar de 11e eeuw, toen een edelman het besluit had genomen een woontoren te laten bouwen. Vanaf die woontoren keek hij uit over de restgeul die vanaf de Waal naar Lent leidde en dienst deed als aanleghaven. Langs beide oevers hadden mensen hun (woonstal)huizen opgetrokken. Zo rond 1100 werd deze woontoren vervangen door een mottekasteel en tegen 1300 werd op dezelfde plek een bakstenen kasteel met pannendak gebouwd; Lent had in de middeleeuwen al zijn eigen ‘goudkust’ met adellijke bewoners, die wedijverden met hun buren aan de overzijde van de Waal op het Valkhof. De verwoesting van 1355 is archeologisch niet traceerbaar, het kasteel heeft dat ruimschoots overleefd. In 1585 en/of 1591 bevonden het kasteel en de bewoners zich midden in de gevechten rondom de nabijgelegen schans Knodsenburg, en in 1672, tijdens de kortstondige maar hevige Franse belegering van de schans, lagen ze wederom in de vuurlinie. Nadat de Fransen schans Knodsenburg hadden veroverd en hun eigen militairen daarin legerden, was het slopen van kasteel Lent een van hun eerste maatregelen om die manschappen veilig te stellen. Dat is zo grondig geschied, dat alras de locatie van het kasteel uit het menselijk geheugen was gewist. Maar gelukkig is daar dan het archeologisch onderzoek, waarmee het kasteel aan de vergetelheid is ontrukt. Behalve over de bouwgeschiedenis en het uiterlijk van het kasteel hebben we ook inzicht gekregen in aspecten van de materiële cultuur van de mensen die op en rondom het kasteel woonden, in hun bestaanseconomie en in hun consumptiegedrag.
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van archeologische monumentenzorg en we hopen hiermee een klein monument te hebben gemaakt ter herinnering aan de Lentse bewoningsgeschiedenis.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 149,50

Voorraad