Archeologisch onderzoek naar vindplaats 9/57 en de bewoningsgeschiedenis van de IJzertijd en Romeinse tijd 2 dln.
Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. Deel 4. ABNij 61 

E.N.A. Heirbaut en C. Koot (red) 

Paperback deel 1: 328 pp. deel 2: 602 pp. 2016. 
De plannen voor het uitgraven van een nieuwe geul voor de Spiegelwaal ten noorden van de Waal en het verleggen van de dijk hebben het gebied ten zuiden van Lent ingrijpend veranderd. Grote delen van het land zijn weggegraven, de oude dijk is gesloopt en een nieuwe is opgetrokken, wegen zijn verlegd en nieuwe wegen aangelegd, oude sloten zijn verdwenen en nieuwe watergangen zijn uitgegraven.
In plangebied van de dijkteruglegging bij Lent zijn verschillende vindplaatsen aangetrofffen. Een van de grootste is vindplaats 9/57, waar bewoning uit de ijzertijd en Romeinse tijd is aangetroffen. De opgravingsresultaten zijn gebundeld in dit rapport, dat tweeledig is opgesteld. In eerste instantie wordt hier een overzicht gegeven van de vindplaats en worden sporen en vondsten uitgewerkt. Daarnaast biedt het rapport ook inzicht in de bewoning in de prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen in het hele plangebied. Hiertoe zijn alle vindplaatsen uit het plangebied in de analyse betrokken en is aan de hand van overkoepelende thematische hoofdstukken antwoord geboden op vragen als romanisering in het gebied, bewoningsdynamiek in de ijzertijd en de Romeinse tijd, de veeteelt en het gebruik van het landschap in de prehistorie en de Romeinse tijd, en de moeilijk grijpbare vroegmiddeleeuwse bewoning.
In deze thematische hoofdstukken is ook een aanzet gegeven tot verdere onderzoeksvragen en potentiële onderzoeksmethoden in onder andere het aardewerkonderzoek, het onderzoek naar bepaalde spoortypen en het  (her)gebruik van bouwmateriaal doorheen de tijd.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 139,50
Aantal: Bestellen

Voorraad