(Artikelnr: ISSN 1873-829X 33)
C. Harmsen, J. Hendriks, J.A. den Braven

mmv. R. Reijnen en Y. Meijer

Paperback, 86 pp. Geïllustreerd. Archeologische Berichten Bijmegen Rapport 33. 2012

In het najaar van 2011 hebben rioleringswerkzaamheden in de Lentse Schoolstraat een waardevolle inkijk gegeven in de geschiedenis van dit deel van Lent. Lent is wellicht de enige plaats in de Betuwe die een min of meer aaneengesloten bewoning van ruim drie millennia kent. Bij de opgraving die voorafgaand aan deze werkzaamheden is uitgevoerd, zijn sporen en vondsten aangetroffen die bewijzen dat er op deze locatie vanaf de laat-Merovingische tijd (ca. 600–750 na Chr.) tot het begin van de late middeleeuwen (ca. 1250–1350 na Chr.) doorlopend is gewoond. Ondanks de beperkte ruimtelijke omvang van het onderzoek is hiermee aangetoond – in aanvulling op de resultaten van eerdere onderzoeken zoals in de Dorpsstraat en het Lentseveld – dat het gebied van de huidige Lentse Schoolstraat al in de ijzertijd, Romeinse tijd en vroeg-Merovingische tijd in of nabij de randzone van een nederzetting gelegen was. Een van de meest tot de verbeelding sprekende laat-Merovingische sporen van de opgraving is een diepe waterput die later is opgevuld met een interessante verzameling van onder meer hoornpitten en grote blokken tufsteen. Op basis van andere opgravingen in de Lentse dorpskern wordt vermoed dat het om hergebruikt Romeins bouwmateriaal gaat. Het vondstmateriaal uit de vroege middeleeuwen, met name de aardewerk- en metaalfragmenten, levert nieuwe informatie over deze Merovingische nederzetting in de dorpskern van Lent, waarvan tot nu toe alleen twee grafvelden – in het Lentseveld en in de Azaleastraat – bekend zijn. Het zuidelijke deel van het onderzochte terrein kenmerkt zich vooral door vol- en laat-middeleeuwse greppels die als perceel- of erfgrens hebben gediend, of als afwateringsgreppels. Ook uit deze periode is vondstmateriaal aangetroffen. Een van de jongste greppels vertoont een opvallend parellel verloop ten opzichte van de weg die reeds op 18e-eeuws kaartmateriaal staat aangegeven. Oorspronkelijk zat hierin een scherpe knik die in 1939 is rechtgetrokken. Met de resultaten van deze opgraving is duidelijk geworden dat de aanleg van het oorspronkelijke tracé van de Lentse Schoolstraat waarschijnlijk dateert uit het einde van de late middeleeuwen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00 € 9,00

Voorraad