Dordrecht Ondergronds 2. 

 

 

Los, T. H. L.


Hardcover. 29 pp. Rijk geïllustreerd.
Proefsleuvenonderzoek op terrein rivierbedding en oever van de Dubbel met vondstmateriaal vóór 1421. Vondsten wijzen op agrarisch gebruik
In opdracht van Roos Vastgoed BV en de Gemeente Dordrecht heeft Bureau Monumentenzorg en Archeologie in december 2006 proefsleuven gegraven op locatie Burg. Jaslaan / Terrein de Vlaming in Dordrecht. Uit eerder booronderzoek binnen het plangebied bleek dat de kans op het aantreffen van een intact middeleeuws landschap èn sporen van menselijke bewoning groot is. Als gevolg daarvan is aanbevolen te onderzoeken in hoeverre deze sporen daadwerkelijk aanwezig zijn, welke waarde ze hebben en wat de kwaliteit daarvan is. Daarom zijn drie proefsleuven aangelegd. In het zuiden van de eerste proefsleuf is een restgeul aangetroffen. Verder noordwaarts werd de oever aangetroffen, beschoeit met een rij houten paaltjes. Verdere archeologische sporen zijn in deze put niet gevonden. In de tweede proefsleuf werd het klei-op-veen landschap gevonden met aan de zuidkant enkele paaltjes. Ook in de derde proefsleuf is het typische laatmiddeleeuwse veenlandschap met daarop een komkleilaagje aangetroffen. Hierin werden drie sloten ontdekt die in 1421 nog actief zullen zijn geweest. Vondsten zoals keramiek en dierlijk slachtafval geven aan dat er vlak in de buurt bewoning moet zijn geweest. Het opgegraven gebied zelf was in de Late Middeleeuwen in gebruik als landbouwgrond. De aanwezigheid van het kleilaagje op het veen geeft aan dat de erosie van het middeleeuwse landschap op deze plek minimaal moet zijn geweest en dat laatmiddeleeuwse bewoningssporen dus nog goed geconserveerd aanwezig kunnen zijn.

Dit onderzoek past in het grotere kader van studies naar de Groote Waard vanaf de kolonisatie in de 11e eeuw, tot en met het 'verdrinken' van het landschap als gevolg van de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424. Bij deze studies gaat speciale aandacht uit naar de politieke, sociale en geografische structuur die met de kolonisatie werd opgezet, hoe deze in de loop der tijd veranderde en hoe dit uiteindelijk leidde tot het verdrinken van de Groote Waard rond 1421. Het doel van het archeologisch onderzoek op het eiland van Dordrecht, met name in het gebied buiten de middeleeuwse stadskern, is dan ook een beter beeld te krijgen van de relaties tussen de veranderingen van het landschap en de aanpassingen in de leefomstandigheden van de bewoners in de late middeleeuwen voor en na de St. Elisabethsvloeden.
 

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50
Aantal: Bestellen

Voorraad

Relevante producten