(Artikelnr: ISSN 1873 829x 38)

Sleuven binnen de dijk. Resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het kader van de dijkteruglegging.

Meijer, Y, D. Sam, E.N.A. Heirbaut.

Srijve kaft. 170 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen 38 Gemeente Nijmegen 2012.

Om de kans op overstromingen te verkleinen, wordt de flessenhals in de Waal bij Nijmegen verbreed. De dijk op de noordoever wordt teruggelegd en er wordt een nevengeul gegraven. Onderzoek dat in het verleden in het plangebied en omgeving is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat het gebied rijk is aan archeologische resten uit de bronstijd tot en met de nieuwe tijd. Het betreft nederzettingen, grafvelden, infrastructuur en complexen van economische aard. Daarom is het plangebied in 2011–2012 onderzocht aan de hand van proefsleuven.
Het onderzoek heeft de aanwezigheid van sporen van nederzettingen uit de ijzertijd–Romeinse tijd en resten uit de middeleeuwen tot en met nieuwe tijd aangetoond. Een aantal sporen is mogelijk aan de historische Porrenhofstad te koppelen. Ten westen van de Waalbrug bleken bovendien de resten van fort Knodsenburg nog in de bodem aanwezig. Dankzij de aanwezigheid van afdekkende kleilagen blijken de conservering en gaafheid van de archeologische resten doorgaans goed tot zeer goed te zijn.
Dit rapport bundelt de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Voor de locaties binnen het projectgebied waarvoor geldt dat er in het vervolgonderzoek geen aanleiding is om verder onderzoek uit te voeren, betreft het een definitieve beschrijving van de sporen en vondsten. Voor de locaties die wel nader onderzocht zullen worden, wordt hier volstaan met een kort overzicht.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,50 € 12,00
Aantal: Bestellen

Voorraad