Proefsleuven in de Landschapszone te Nijmegen-Noord. Projecten Nlz1, Nlz2 en Nlz5.

Hemminga, M. ea.

Slappe kaft. 88 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 22. Gemeente Nijmegen 2011.

Met bijdragen van:
J.A. den Braven, P.W. van den Broeke, J. Hendriks, E. Heunks, I.M.M. van der Jagt, S. Knippenberg, R.W. Reijnen.

In de Waalsprong wordt de komende jaren de ‘blauwgroene’ Landschapszone ontwikkeld, in een aaneengesloten gebied van de Waal bij Oosterhout tot aan Ressen. Binnen deze zone bevinden zich verschillende terreinen die in potentie van archeologische waarde zijn. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek naar drie van deze vindplaatsen worden in dit rapport beschreven.
 
De vindplaatsen 28 en 48 zijn gelegen ten zuiden van de al onderzochte grote inheems-Romeinse nederzetting en bijbehorend grafveld aan de Van Boetzelaerstraat. Het onderzoek op vindplaats 28 heeft resten van bewoning uit de
laatste decennia vóór Chr. en de 1e eeuw na Chr. opgeleverd. Tot de vroegste vondsten behoort een triquetrum-munt. De grondsporen, waaronder een greppelsysteem, vormen waarschijnlijk de noordelijke uitlopers van een langgerekte nederzetting, waarvan eerder al sporen zijn blootgelegd (vindplaats 65). In tegenstelling tot vindplaats 48, waar geen interessante archeologische resten aangetroffen zijn, wordt vindplaats 28 behoudenswaardig geacht.

 Vindplaats 78 bevindt zich aan de oostzijde van de Waalsprong. Bij het onderzoek zijn sporen en vondsten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Een opvallende vondst is een bronzen crucifix uit de 12e eeuw, waarvan de aanwezigheid tussen materiaal uit later eeuwen nog onverklaard is. De vroegste kuilen, greppels en enig aardewerk dateren uit de late 14e en eerste helft van de 15e eeuw. De meeste vondsten zijn echter afkomstig van een erf uit de nieuwe tijd (tweede helft 16e–vroege 18e eeuw). Het belangrijkste element uit deze periode is een vijver van 9 bij 43 m. Overblijfselen uit de latere 18e tot en met de vroege 20e eeuw behoren toe aan een deels onderzocht huis. Ook deze vindplaats wordt behoudenswaardig geacht.

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,50 € 2,50
Aantal: Bestellen

Voorraad