(Artikelnr: ISSN 1873 829x 26)

Proefsleuven in Plangebied Groot Oosterhout te Nijmegen-Noord (1).

Hamburg, T.D., C. van der Linde en M. Hemminga. 

Slappe kaft.108 pp. Geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 26.
Nijmegen 2011


Met bijdragen van:
J.A. den Braven, P.W. van den Broeke, A.A.W.J. Daniël, J. Hendriks, E. Heunks, I. van der Jagt, S. Knippenberg, L. Meurkens, R.W. Reijnen, E. Smits.


In het Betuwse gedeelte van de gemeente Nijmegen, waar de Waalsprong wordt gerealiseerd, is uitgebreid archeologisch onderzoek nodig. Dit rapport toont de resultaten van inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) op vijf locaties in het plangebied van de toekomstige woonwijk Groot Oosterhout.
De aangetroffen sporen dateren vrijwel uitsluitend uit de late prehistorie. Het meest opmerkelijk zijn tientallen stakenrijen, in een bundel gelegen langs de flank van een laat-pleistoceen terrasrestant, met daarop een al bekende agrarische nederzetting uit het begin van de ijzertijd. Op een andere locatie is een nederzetting uit de late bronstijd aangesneden. Daarmee wordt steeds duidelijker dat de oostelijke Betuwe toen een aantrekkelijk woongebied vormde. Dat er ook in eerdere perioden activiteiten zijn geweest, blijkt uit de vondst van versierd aardewerk uit de overgang van laat-neolithicum naar vroege bronstijd. Uit dezelfde periode stamt een vuurstenen pijlspits. Tot de bijzondere vondsten van jonger datum behoort een vroeg-Merovingische ijzeren gesp met zilverinleg.
Ook door de ontdekking van enkele crematiegraven zijn de meeste locaties als behoudenswaardig beoordeeld.
 
Inhoud:
1: Inleiding
2: Landschappelijk en archeologisch kader
3: Vraagstellingen en methodiek
4: Resultaten: 
     Nieuwe landschappelijke gegevens op basis van het proefsleuvenonderzoek.
     Vondsten, beschreven per vindplaats (Ngo 1-5) :
           Sporen en structuren
           Vondstmateriaal
           Prehistorisch aardewerk
           Het gedraaide aardewerk uit de Romeinse Tijd
           Aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
           Bouwkeramiek uit de Romeinse Tijd
           (Keramische voorwerpen)
           Huttenleem
           Vuursteen en natuursteen
           Metaal
           (Een sestertiusvan Antonius Pius) (munten)
           Bot
           (Dierlijk bot), (Crematiereesten)
5: Besluit:
    Interpretatie
    Waardering
    Advies
    Beantwoording onderzoeksvragen
Literatuur

          

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,50 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad