(Artikelnr: ISSN 1873 829X 27)

Romeinse graven en verbrand geld op de Nijmeegse Hunerberg. Archeologisch onderzoek aan de Hugo de Grootstraat.

Enckevort van, H.

Paperback. 98 pp. Rijk geïllustreerd. Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 27. Nijmegen 2011.

Met bijdragen van:
Rob Reijnen, Dirk Visser, Tim van der Weyden.

Ondanks de grootschalige verstoringen op twee terreinen aan de Hugo de Grootstraat in Nijmegen-Oost leverden de opgravingen ter plekke onverwacht veel resultaten op. Het oudste spoor is een fragment van een greppel die in de late bronstijd of vroege ijzertijd rond een grafheuvel is uitgegraven. Jongere sporen stammen vooral uit de Romeinse tijd. Daaronder een gracht die tussen 19-12 voor Chr. is aangelegd om de nieuw gestichte Bataafse hoofdplaats Oppidum Batavorum te beveiligen. Deze gracht wordt oversneden door een weg die in de jaren 10-20 na Chr. is aangelegd. Direct ten oosten daarvan zijn 16 graven van het bijbehorende grafveld uit de periode tussen ca. 19 voor tot 20 na Chr. onderzocht. Uit de grafvondsten en andere gegevens uit de opgraving kon afgeleid worden dat Oppidum Batavorum eerder is gesticht dan gedacht, namelijk tussen 19-12 voor Chr. Door oude, vanaf de late 19e eeuw gedane vondsten bij de analyse van het grafveld te betrekken was het ook mogelijk enkele meer algemene uitspraken over het grafveld te doen. Na de opstand van de Bataven in 69-70 wordt het grafveld, dat tot dan toe in gebruik was, in gebruik genomen door de bewoners van de canabae legionis, die direct buiten de legerplaats van het Tiende Legioen ontstond. Het gaat om perceelsgrenzen en gebouwen alsook latrines uit de laatste decennia van de 1e en het begin van de 2e eeuw. De enige vondstcategorie uit de Romeinse tijd die geheel onderzocht is betreft de gestempelde terra sigillata. De jongste vondsten getuigen van de grote branden die in dit deel van Nijmegen hebben gewoed tijdens de bevrijding in september 1944. Naast het vele geëmailleerde keukengerei springt vooral een geldkistje met honderden, deels gesmolten munten in het oog.
 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,50 € 15,00

Voorraad