(Artikelnr: ISSN 1873-829x 31)

Archeologisch onderzoek in plangebied Groot Oosterhout project Ngo6

Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 31

A. Daniël en P. van den Broeke

mmv. A. den Braven, E. Drenth, H. van Haaster, E. Heunks, J.T. Zeiler

Paperback, 132 pp. Geïllustreerd

Voordat er op een grindrijk laat-pleistoceen terrasrestant in Nijmegen-Noord in de ijzertijd een agrarische nederzetting werd gevestigd, had deze Betuwse locatie al een lange geschiedenis achter zich. Vanaf minstens de 26eeeuw voor Chr. is het terrein herhaaldelijk gebruikt, maar niet bewoond. De belangrijkste vroege grondsporen zijn waterkuilen uit het laat-neolithicum en de midden-bronstijd. Uit onderzoek van botanische macroresten en pollen is geconcludeerd dat het gebied hier omstreeks de 16eeeuw voor Chr. over een oppervlak van tientallen hectaren min of meer ontbost was. Op een groot deel van het areaal mag extensief benut grasland gedacht worden, indertijd een voor het rivierengebied ongewone situatie. Er is een relatie gelegd met de sporen van tientallen stakenrijen die de vindplaats aan de zuidoostzijde begrenzen, op de overgang van het terrasrestant naar de lagere omgeving. Hier zullen langdurig veekeringen hebben gestaan.
De agrarische nederzetting uit de eerste helft van de vroege ijzertijd (800–650 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een groot aantal (13) spiekers, gefundeerd op zes tot twaalf palen. De slechts twee boerderijen hebben waarschijnlijk niet gelijktijdig bestaan. Opmerkelijk is de vondst van twee keramische spinschijfjes in een paalkuil van de ingangspartij van de best bewaarde plattegrond. Het betreft hier ongetwijfeld een bouwoffer (van gesponnen wol?).
De ongelijke verhouding tussen hoofd- en bijgebouwen kan in dit geval het gevolg zijn van de sterke verstoring van de bovenste lagen van het terrein, aangezien de boerderijen minder diep werden gefundeerd dan de bijgebouwen. Wat de bestaansmiddelen betreft, toont  de nederzetting in ieder geval een minder afwijkend beeld dan de bebouwing. Het rund domineerde in de veestapel. Het is opmerkelijk dat dit relatief hooggelegen terrein na de vroege ijzertijd niet meer bewoond is geraakt. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,00 € 12,00
Aantal: Bestellen

Voorraad