(Artikelnr: 1873-829X ABN 56)

Archeologisch onderzoek a n de Kievitstra t en Koekoekstraat Archeologische Berichten Nijmegen – Een klokbekergraf en nederzettingssporen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.Archeologische Berichten Nijmegen 56

Carmen Harmsen (ed)

Paperback, 120 pp. 2015

In 2009 en 2010 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden langs de Koekoekstraat en Kievitstraat in Nijmegen-West, op een terrein met een oppervlakte van ruim een hectare. Een klokbekergraf uit het laat-neolithicum en een crematiegraf uit de midden-bronstijd zijn de vroegste gedocumenteerde sporen. Zij bevinden zich aan de rand van het Romeinse grafveld uit de 3e eeuw waarvan tijdens het onderzoek 20 crematiegraven en 70 inhumatiegraven zijn aangetroffen. De midden-Romeinse graven worden in een afzonderlijke publicatie behandeld, de twee prehistorische graven zijn in dit rapport opgenomen. Verder wordt in dit rapport ingegaan op de nederzettingsgeschiedenis van het terrein middels de beschrijving van sporen en het vondstmateriaal. Een graansilo en andere kuilen uit de late bronstijd en onder meer waterkuilen uit de vroege ijzertijd zijn aanwijzingen voor bewoning in deze perioden. Uit de vroeg-Romeinse tijd dateren onder andere een waterput en acht gebouwplattegronden, waarvan er drie dusdanig compleet zijn dat een uitspraak gedaan kan worden over de typologische indeling. Negen spiekerplattegronden kunnen deel uitgemaakt hebben van deze 1e-eeuwse nederzetting, maar op basis van het vondstmateriaal is een vroegere datering niet uitgesloten. Na de Romeinse tijd is het terrein waarschijnlijk eeuwenlang als akkerland benut, iets wat gezien de vondsten uit de bovenlagen in steeds intensievere mate gebeurd lijkt te zijn. In de 20e eeuw komt er weer bewoning in de directe omgeving van het plangebied en wordt het plangebied gedeeltelijk als tuin gebruikt bij deze woningen en gedeeltelijk, vanaf de jaren ’50 in steeds sterkere mate, als bedrijventerrein. Aan de Tweede Wereldoorlog wordt binnen het plangebied onder meer nog herinnerd door de restanten van vaatwerk en serviesgoed, door geallieerde soldaten gebruikt, dat in een aantal kuilen is gedeponeerd.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,27

Voorraad