(Artikelnr: 1873 829x rapport nijmegen 52)

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent. Project Vos1.
Archeologiche Berichten Nijmegen 52

A.C. Aarts en C.W. Koot (eds)

Paperback, 90 pp. 2015.

Het Betuwse gedeelte van de gemeente Nijmegen rondom Lent wordt momenteel volop heringericht in het kader van ruimtelijke ordeningsprogramma Waalsprong. Een van de deelgebieden is de Vossenpels, tot voor kort gedomineerd door akkers, weilanden en tuinbouwkassen en straks bewoond areaal. Voorafgaande aan de bebouwing is onderzocht wat hier aan archeologische overblijfselen in de ondergrond verborgen liggen met behulp van een uitgebreid proefsleuvenonderzoek.
De proefsleuven tonen aan dat dit terrein in het verleden is gebruikt in het verleden. De oudste vondsten gaan terug tot de tweede helft van het 3e millennium voor Chr. (de late steentijd). In de loop van eeuwen hebben mensen deze omgeving benut en ingericht tot agrarisch landschap, waarin ze onder meer tijdens het weiden van hun vee letterlijk hun voetstap hebben achtergelaten zoals de foto op de voorkant van dit onderzoeksrapport toont. Daarentegen ontbreken evidente sporen en vondsten van hun woonplaatsen, die op veel andere locaties in de Waalsprong wel zijn gevonden.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 10,49

Voorraad