(Artikelnr: 9789057991837)
 Lauwerier, R.C.G.M., T. de Groot, B.J.H. van Os
en L. Theunissen (red.)


Slappe kaft. 166pp.  apportage Archeologische Monumentenzorg 196, 2011.

Inhoud:
Deel I:    L. Theunissen en J. Deeben:
                Een onderzoek naar de effectiviteit van de archeologische onderzoeksketen voor de
                beeldvorming over het verleden.


                in 2007 traden de Wet op de archeologische Monumentenzorg (Wamz) en  het 
                Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) in werking. Zoals door de
                minister aan de Eerste en tweede kamer toegezegd, zijn Wamz en Bamz
                uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd.. de hoofdvraag van dit
                onderzoek luidde:in hoeverre dragen de Wamz en de bamz effectief en doelmatig bij
                aan een betere bescherming van de archeologische waarden als bron van het 
                gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en
                wetenschappelijke studie, zoals bedoeld in het Verdrag van Malta?

Deel II:   B.J.H. van Os en M. Kosian:
                Sluipende degradatie van het archeologisch erfgoed.

                De in Nederland gerealiseerde Malta-wetgeving (Wamz en Bamz) 
                beschermt alleen bedreigde archeologische resten indien er een  
                verstoorder is. Dit betekent dat niet ál het bedreigde archeologisch erfgoed
                beschermd is. Deze studie heeft de door sluipende degradatie beschermde
                waarden als onderwerp.

Deel III:  T. de Groot, A. Koekelkoren, M. Lobbes en B.I. Smit:
                Effecten van vrijstellingen voor archeologisch erfgoed

                Artikel 141a van de Monumentenwet bepaalt dat bij bodemverstoringen met een
                omvang kleiner dan 100 vierkante meter (zogeheten projecten op huis- tuin- en
                keukenniveau) geen archeologisch (voor)onderzoek hoeft plaats te vinden.
                Gemeenten mogen gemotiveerd afwijken vandeze ondergrens. In deze studie
                is, in het kader van het project Evaluatie van Wamz en Bamz, onderzocht wat de
                effecten van artikel 41a zijn voor het archeologisch erfgoed en de verstoorder.

                   
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad